X
Dokumentacja Dokumentacja Sklep Sklep Poznaj grupę Leboulch Grupa Leboulch Poznaj aktualności firmy Leboulch Aktualności Rozwój firmy Leboulch od 1921 r. Historia Praca Praca Wydarzenia Wydarzenia Poznaj proces produkcji sprzętu Leboulch Poznaj proces produkcji sprzętu Leboulch
X
Oferta Wywrotki rolnicze Rozrzutniki Przyczepy do bel Platformy z najazdami / do osprzętu Sprzęt do łąk Różnorodny

Ogólne warunki sprzedaży firmy JLB Leboulch

Artykuł 1: Zakres Ogólnych Warunków Sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawartych ze spółką JLB leboulch, a w szczególności - przy czym lista ta nie jest wyczerpująca - do sprzedaży rozrzutników obornika, przyczep wywrotek, przyczep platformowych, innych przyczep, osprzętu i części zamiennych do nich oraz usług powiązanych (Produkty).
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają pierwszeństwo, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, przed wszelkimi ogólnymi warunkami zakupu, bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia zawarte we wspomnianych ogólnych warunkach zakupu.
Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Artykuł 2 : Zamówienie

Każde zamówienie powinno być opatrzone datą, zawierać dokładną nazwę zamówionego Produktu, jego ilość oraz termin dostawy. Każde zamówienie zarówno wystawione bezpośrednio, jak i za pośrednictwem dilera lub przedstawiciela spółki JLB leboulch jest obowiązujące i ostateczne dopiero po potwierdzeniu na piśmie i podpisaniu lub parafowaniu przez Kupującego oraz przyjęciu przez spółkę JLB leboulch poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru.
W razie wystąpienia niezgodności między zamówieniem i potwierdzeniem odbioru, Kupujący powinien zgłosić to spółce JLB leboulch na piśmie, w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia odbioru. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Kupującego całości warunków potwierdzenia odbioru.
Każda zmiana lub odstąpienie od zamówienia może być uznana, wyłącznie jeśli zostanie zgłoszona w terminie 8 (ośmiu) tygodni przed wysyłką towaru i przyjęta na piśmie przez JLB leboulch.
Każda zmiana zamówienia w trakcie jego realizacji, która została zaakceptowana przez JLB leboulch pociągnie za sobą, z wyjątkiem zastosowania warunków szczególnych, podwyższenie o 2% ceny sprzedaży całości Produktu, jeśli jego produkcja jest w toku, i o 1% w innych przypadkach.

Artykuł 3 : Cenniki

Faktura jest wystawiana z ceną i na warunkach obowiązujących w dniu zamówienia z podaną datą dostawy.
Produkty są dostarczane po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia, podanej w EUR i powiększonej o podatek VAT obwiązujący w dniu zamówienia. Każda zmiana kursu wymiany będzie uwzględniona przy wyliczaniu ceny Produktów.
Przyjmując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Kupujący akceptuje zmianę ceny sprzedaży Produktu w razie znaczącej i nagłej zwyżki cen surowców (stali) i głównych części składowych (opon itp.) oraz kiedy upłynął okres sześciu miesięcy, lub dłuższy, między datą zamówienia i datą dostawy.
W razie zmiany cennika, nowe ceny mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po jego wejściu w życie.

Artykuł 4 : Płatności

Cena powinna być zapłacona po otrzymaniu faktury. W razie ustalenia dłuższego terminu, nie powinien on przekraczać maksymalnego terminu przewidzianego przepisami, tzn. 60 lub 45 dni od końca miesiąca. Każda kwota niezapłacona w terminie powoduje, z mocy prawa i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, zapłatę kary za zwłokę w wysokości równej stopie finansowania Centralnego Banku Europejskiego (BCE), powiększonej o 10 punktów procentowych oraz odszkodowania za koszty windykacji w maksymalnej wysokości przewidzianej w artykułach L441-6 i D441-5 Kodeksu Handlowego.
Spółka JLB leboulch zastrzega sobie prawo do wymagania płatności z chwilą zawarcia umowy lub później, jeśli Kupujący nie jest w stanie zapewnić wystarczających gwarancji.
W przypadku zwłoki w płatności spółka JLB leboulch może ponadto wstrzymać zamówienia będące w trakcie realizacji, bez szkody dla wszelkich innych działań i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.
Przedpłata nie upoważnia do żadnego rabatu ani odsetek.

Artykuł 5 : Termin dostawy

Termin dostawy przewidziany umową ma charakter jedynie orientacyjny, jako że spółka JLB leboulch sama jest uzależniona od innych podmiotów podczas realizacji swoich zobowiązań. Opóźnienie w dostawie nie może być przyczyną unieważnienia zamówienia, odsetek za zwłokę czy prawa do udostępnienia nowego lub używanego pojazdu zastępczego na koszt spółki.
W każdym przypadku, termin dostawy ulega przedłużeniu w razie zadziałania siły wyższej, a ogólniej w przypadkach losowych. Za siłę wyższą uważane jest opóźnienie dostawy komponentów maszyny przez dostawców spółki JLB leboulch.

Artykuł 6 : Klauzula zastrzeżenia własności i przeniesienia ryzyka

Przeniesienie prawa własności do sprzedanych Produktów na Kupującego nastąpi po zapłaceniu całej kwoty, nawet w przypadku wydłużenia terminu płatności.
Jednakże w razie utraty lub zniszczenia sprzedanych Produktów, w momencie dostawy, ryzyko ponosi Kupujący, bez względu na wszelkie inne klauzule.
Kupujący może odsprzedać sprzedany Produkt. Jednakże jest on zobowiązany do powiadomienia kolejnego nabywcy, że przedmiotowe Produkty są objęte klauzulą zastrzeżenia prawa własności i powiadomić wcześniej spółkę JLB leboulch o cesji, ażeby mogła ona zachować swoje prawa i, w razie potrzeby, wnieść skargę o roszczenia w odniesieniu do ceny odsprzedaży wobec kolejnego nabywcy.

Artykuł 7 : Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji

Sprzedany Produkt jest objęty gwarancją przez okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do docelowego klienta . Gwarancja dotyczy wyłącznie wad funkcjonowania i budowy, i przestaje obowiązywać, jeśli Produkt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.
Nie ma ona zastosowania, kiedy wady są wynikiem nieprawidłowej konserwacji, nieprawidłowej obsługi lub naprawy wykonanej przez docelowego klienta lub osoby trzecie, inne niż serwis autoryzowany przez spółkę JLB leboulch.
Gwarancja ogranicza się do wymiany części uznanych za wadliwe przez dział techniczny spółki JLB leboulch, z wyłączeniem naprawy wszystkich innych szkód, przy czym koszty transportu i wykonawstwa ponosi docelowy użytkownik.
Stawka godzinowa za wykonanie naprawy, fakturowana przez autoryzowany serwis w ramach gwarancji, nie może przekroczyć 30 EUR. Wnioski powinny zawierać potrzebne dane, a w szczególności liczbę godzin pracy, zaakceptowaną przez spółkę JLB Leboulch przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności.
Gwarancja nie obejmuje kosztów dojazdu i transportu. W razie nieprzestrzegania tych procedur, wniosek gwarancyjny zostanie odrzucony.
Kupujący oświadcza, że otrzymał instrukcję obsługi do zakupionej przez siebie maszyny. I niniejszym zobowiązuje się do przekazania jej treści każdemu kolejnemu nabywcy Produktów lub docelowemu klientowi, nie dopuszczając jednak do przekazania komukolwiek praw autorskich, i praw do własności intelektualnej ogółem, do przedmiotowej instrukcji.
Kupujący i każdy użytkownik Produktu wykonanego przez spółkę JLB leboulch jest uznany za powiadomionego o wyłączeniu z odpowiedzialności i gwarancji zawartych w instrukcji obsługi.
Kupujący oświadcza również, że zapoznał się z następującymi elementami:
  • Przyczepy mają homologację do jazdy z prędkością 25 km/h lub 40 km/h z opcjami specjalnymi. Szkody powstałe w wyniku jazdy z większą prędkością nie są objęte gwarancją przez spółkę JLB leboulch.
  • Kupujący zawsze powinien uważać, aby ciśnienie w oponach było utrzymywane na odpowiednim poziomie, żeby nie dopuścić do przeciążenia i zachować odpowiednią prędkość jazdy.
  • Kupujący regularnie sprawdza stan dokręcenia kołnierzy osi, szpilek kół oraz przewodów hydraulicznych, a także wszystkich elementów, które mogą się poluzować.

Kupujący, który zostawia maszynę na terenie zakładu JLB luboulch, ponieważ chce przesunąć termin swojej dostawy robi to na własne ryzyko. W tym okresie ponosi on całkowitą odpowiedzialność w razie kradzieży, straty lub innego uszkodzenia, jakiemu uległa maszyna.

Artykuł 8 : Transport

Wszystkie Produkty sprzedane przez spółkę JLB leboulch są przewożone na ryzyko odbiorcy, bez względu na rodzaj transportu czy warunki jego płatności, przy czym Kupujący upoważnia firmę JLB leboulch do wyboru rodzaju transportu i przewoźnika oraz do zapłacenia za przewóz.
Przyjmując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Kupujący przyznaje, że spółka JLB leboulch nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia ze strony wybranego przewoźnika, czy to przed, w trakcie czy po transporcie Produktów, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania z jego strony.

Artykuł 9 : Klauzula dotycząca sądu właściwego i stosowanego prawa

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. Spory, jakie mogą powstać między spółką JLB leboulch i Kupującym lub kolejnym nabywcą Produktu sprzedanego przez spółkę JLB leboulch podlegają rozstrzygnięciu przez Trybunał Handlowy w Evreux, bez względu na liczbę pozwów i/lub odwołań od gwarancji.
Przyjmując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Kupujący zwalnia spółkę JLB leboulch z obowiązku wcześniejszego powiadomienia.